Obchodní podmínky - nákupní a reklamační řád

 

Nákupní řád

I. Základní ustanovení

Tento nákupní řád je závazným ustanovením a shrnuje vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi Vámi jakožto na Zákazníkem  (dále jen Zákazník) a provozovatelem internetového obchodu www.kavaklidere.cz (dále jen Prodejce). Provozovatelem internetového obchodu je Anna Hemrová – Zástupce společnosti KAVAKLIDERE , Na Valech 285/12, 160 00 Praha 6, IČ 67902618, DIČ CZ 6554086803. Bankovní spojení - 391766002 / 5500.

II. Objednávka

Objednávku může učinit Zákazník přímo v internetovém obchodě nebo odesláním na email Prodejce. Po zadání objednávky do objednávkového systému  (potom co Zákazník dostane e-mailem potvrzení své objednávky) je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu a tedy za objednávku závaznou.

Zákazník bere na vědomí, že učiněním objednávky potvrzuje  splnění podmínky dle § 12 odst. 1 pís. a) zákona č. 379/2005 Sb., v platném znění, tj. že Zákazník není osobou mladší 18-ti let. Porušení tohoto ustanovení Zákazníkem není porušením zákona ze strany Prodejce.

Objednávka je platná až po připsání fakturované částky za zboží  Zákazníkem na účet Prodejce.

III. Ceny

Prodejce si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v obchodě bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžiku uskutečnění objednávky. Objednáním zboží již změna ceny v internetovém obchodě nijak neovlivňuje cenu, která byla uvedena v objednávce.
Všechny ceny uváděné na internetových stránkách obchodu jsou zobrazovány včetně DPH. Prodejce je plátcem DPH.

IV. Způsoby platby a dopravy

Způsoby platby a dopravy pro celou ČR jsou uvedené v tabulce včetně času doručení popřípadě vyzvednutí. 
Cena dopravy se liší podle způsobu platby.

 

PLATBY

DOPRAVY

Doručení
PO-PÁ

Převodem

GoPay
Kartou

 

Kurýrní služba

9 - 17h

99 Kč

119 Kč

 

Osobní odběr - Praha 6 ( po tel.dohodě)

 

0 Kč

0 Kč

 

U objednávek nad 3 000 Kč je doprava pro celou ČR zdarma.

 

 

V. Doba dodání zboží

Většinu nabízeného zboží je Prodejce schopen vyexpedovat do deseti pracovních dnů. Prodejce nemůže ovlivňovat doručovací doby kurýrní služby. V případě, že Prodejce není schopen zajistit vyexpedování zboží do jednoho týdne, kontaktuje Zákazníka, informuje jej o prodloužené dodací lhůtě a domluví způsob realizace této objednávky.

VI. Odstoupení od smlouvy ze strany Zákazníka

Zrušit objednávku před expedicí je možné na základě e-mailu odeslaného Zákazníkem na e-mailovou adresu Prodejce (vino@kavaklidere.cz).
Dle zákona 367/2000 Sb. má Zákazník právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodů. Zboží musí být vráceno na adresu Prodejce jako obyčejný balík. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty. Zboží včetně originálního obalu musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno, nepoužito, včetně všech dokladů, katalogů, apod., schopno další distribuce. Součástí vracené zásilky musí být kopie dokladu o koupi v našem obchodě - faktura.
Na základě takto vráceného zboží budou Prodejcem neprodleně vráceny i peníze za objednané zboží a to ve výši částky, za kterou bylo zboží koupeno. V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude Prodejce  akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady Zákazníka zpět.
Na vrácení zboží je potřeba předem upozornit Prodejce e-mailem. V předmětu emailu musí být uvedeno znění "požadavek na  jednostranné odstoupení od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR, číslo (číslo objednávky). V těle emailu musí kromě textu uvedeného v předmětu být dále uvedeno, že Zákazník požaduje vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo (vaše číslo účtu), datum a podpis".

VII. Odstoupení od smlouvy ze strany Prodejce

Prodejce je oprávněn zrušit objednávku (po předchozí dohodě s Zákazníkem) zejména v případech

  • kdy má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě Zákazníka,
  • kdy není schopen doručit zboží v daném termínu,
  • v případech, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává,
  • kdy se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

V případě odstoupení od smlouvy bude Zákazníkovi kupní cena ( která byla uhrazená podle odstavce II. tohoto Nákupního řádu) převedena v co nejkratším termínu zpět na jeho účet.

VIII. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Zákazníka probíhá v souladu s platnými zákony na území České republiky. Podrobné informace jsou uvedeny v samostatné sekci Ochrana osobních údajů, bezpečnost.

IX. Záruka, reklamace

Reklamace zboží probíhá v souladu s platnými zákony na území České republiky. Podmínky, způsob a další náležitosti řeší samostatná sekce Záruka, reklamační řád.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Reklamační řád

ZÁRUKA, REKLAMAČNÍ ŘÁD

  1. Základní ustanovení

Tento reklamační řád je závazným ustanovením a shrnuje vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi Vámi jakožto zákazníkem (dále jen Zákazník) a provozovatelem internetového obchodu www.kavaklidere.cz (dále jen Prodejce). Provozovatelem internetového obchodu je Anna Hemrová, Na Valech 285/12, 160 00 Praha 6, IČ 67902618, DIČ CZ 6554086803. Reklamační řád se stává závazným  pro obě strany  okamžikem uzavření kupní smlouvy ( přijetím objednávky Zákazníka Prodejcem a zároveň uhrazením částky fakturované Prodejcem Zákazníkovi).

  1. Zjevné vady při převzetí zboží

Vykazuje-li zboží při přebírání od kurýrní služby zjevné vady, tedy zejména porušený obal, je Zákazník oprávněn zásilku nepřevzít. V takovém případě sepíše Zákazník se zaměstnancem  kurýrní služby protokol o poškození zásilky. Jedině tak  je zachován  nárok  Zákazníka na poskytnutí řádného plnění ze strany Prodejce nebo na vrácení kupní ceny uhrazené Zákazníkem.
V případě, že Zákazník zásilku od kurýrní služby převezme a zjistí zjevné vady po rozbalení zásilky (vztahuje se pouze na neúplnost zásilky), je povinen neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zásilky toto písemně oznámit Prodejci.

III. Vrácení zboží bez udání důvodů

Dle zákona 367/2000 Sb. má Zákazník právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodů. Zboží musí být vráceno na adresu Prodejce jako obyčejný balík. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty. Zboží včetně originálního obalu musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno, nepoužito, včetně všech dokladů, katalogů , apod., schopno další distribuce. Součástí vracené zásilky musí být kopie dokladu o koupi v našem obchodě - faktura.
Na základě takto vráceného zboží budou Prodejcem neprodleně vráceny i peníze za objednané zboží a to ve výši částky, za kterou bylo zboží koupeno. V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude Prodejce akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady Zákazníka zpět.
Na vrácení zboží je potřeba předem upozornit Prodejce e-mailem. V předmětu emailu musí být uvedeno znění "požadavek na  jednostranné odstoupení od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR, číslo (číslo objednávky). V těle emailu musí kromě textu uvedeného v předmětu být dále uvedeno, že Zákazník požaduje vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo (vaše číslo účtu), datum a podpis".

  1. Délka záruční doby

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží Zákazníkovi. Záruční doba na prodávaná vína je poskytována 6 měsíců odpovídající podmínkám vinařskému zákonu 321/2004 Sb.

  1. Místo uplatňování reklamace

Reklamace vady se uplatňuje vždy v sídle Prodejce. Pokud se Zákazník rozhodne reklamované zboží na adresu sídla Prodejce zaslat, ve vlastním zájmu si vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, který bude vyhovovat  nárokům na přepravu křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly.

  1. Způsob při uplatňování reklamace

Reklamace se uplatňuje jednostranným právním úkonem, kterým Zákazník vytkne konkrétní vadu, sepíše, jak se vada projevuje a sdělí, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vadu uplatňuje (reklamační protokol). Toto provede písemně a e-mailem doručí Prodejci, kopii tohoto dokumentu dále přiloží k zásilce, pokud reklamované zboží nedoručí Zákazník prodejci. Dokumentace vady ve formě přiložené fotografie může zjednodušit celý proces reklamace. V žádném případě bez předchozího písemného oznámení reklamace neposílejte zboží na adresu Prodejce.
Od této chvíle začíná běžet lhůta 30 dní pro odstranění vady. Prodejce neprodleně kontaktuje Zákazníka a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury.
K reklamaci je ve všech případech nutné předložit reklamační protokol, kopii dokladu o koupi v našem obchodě - fakturu, kompletní výrobek (příklad: pokud výběr obsahuje 6 vín a jedno je rozbité, součástí reklamace musí být všechna dodaná vína). Pokud se jedná o opětovnou reklamaci, je Zákazník povinen předložit rovněž kopii protokolu o předchozím záručním plnění.
V případě, že Prodejce nebude schopen zrealizovat reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, přiznávají se Zákazníkovi stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
V případě, kdy má zboží prokazatelně neodstranitelnou vadu, která zcela znemožňuje užití zboží, má Zákazník nárok na výměnu zboží stejné nebo obdobné jakosti, kvality a druhu.

VII. Neoprávněná reklamace, zánik nároku na reklamaci

Pokud byla reklamace neoprávněná, Zákazník je povinen uhradit Prodejci náklady jemu vzniklé           v souvislosti s neoprávněnou reklamací. Nárok na reklamaci zaniká při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám uvedených v dokumentaci (mezi dokumentaci se počítají i upozornění na originálním obalu k výrobku) ke zboží, nešetrným, nadměrným či neodborným zacházením, zásahem vyšší moci.

VIII. Kontakt pro reklamaci

K vyřizování reklamace používejte tento kontakt:
Anna Hemrová
Na Valech 285/12
160 00 Praha 6
Česká republika
e-mail: vino@kavaklidere.cz

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.8.2018